Privacy Statement

Privacy Statement van Cuisine Culinaire Nederland, Afdeling Zaanstad

Dit Privacy Statement is opgesteld in verband met de nieuwe Europese regelgeving AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming) over het vastleggen van persoonsgegevens, die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Cuisine Culinaire Nederland, Afdeling Zaanstad (hierna: CCZ) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door CCZ. Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de inhoud van dit Privacy Statement.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt CCZ persoonsgegevens?

CCZ verwerkt persoonsgegevens van:

  • Leden van CCZ. Dit betreft voornaam en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer privé en mobiel, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens.

Leden en oud-leden kunnen hun eigen gegevens wijzigen door een e-mail te sturen naar de secretaris (secretarisccz4@gmail.com).

Waarvoor verwerkt CCZ persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van CCZ, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.

Het doel van het verwerken van deze gegevens is het onderhouden van contact met en informeren van de leden over (landelijke) bijeenkomsten, workshops, de toezending van documenten m.b.t. Algemene Ledenvergaderingen en aan het lidmaatschap gerelateerde financiële zaken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De secretaris van CCZ verwerkt persoonsgegevens in de ledenadministratie. De penningmeester van CCZ verwerkt persoonsgegevens van leden t.b.v. de financiën, zoals de inning van contributie en betaling van declaraties. Het bestuur van CCZ is verantwoordelijk voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens.

Zonder tegenbericht gaat CCZ ervan dat je akkoord bent met het volgende:

  • Opname van je e-mailadres in de verzendlijst van CCZ (verzending gaat via bcc).
  • Toezending van de agenda, notulen en bijlagen van Algemene Ledenvergaderingen per email.

  • Uitnodiging voor activiteiten van CCZ, zoals bijeenkomsten, workshops en evenementen per e-mail.
  • Doorsturen van e-mail berichten vanuit de koepelorganisatie Cuisine Culinaire Nederland zoals mededelingen, uitnodigingen voor landelijke bijeenkomsten en activiteiten.
  • Sturen van e-mail berichten vanuit de Chef van mijn kookavond.
  • In het geval dat ik bestuursfunctie of commissiefunctie bekleedt, het vermelden van mijn naam en functie op de website van CCZ en het doorsturen van berichten vanuit de voorzitter, penningmeester en secretaris.
  • Gebruik van foto’s van CCZ evenementen voor publicitaire doeleinden (website, pers).
  • Gebruik van NAW-gegevens en bankrekeningnummer door de penningmeester vanwege de inning van contributie (en indien van toepassing, inschrijfgeld bij toetreding) en uitbetaling van evt. declaraties..

Verwerkt CCZ ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. CCZ verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat CCZ met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De voorzitter, secretaris, penningmeester en Kascommissie kunnen jouw persoonsgegevens inzien.

Is er uitwisseling van persoonsgegevens met CCN, andere CCN afdelingen of derden?

CCZ is lid van de koepelorganisatie Cuisine Culinaire Nederland (hierna: CCN). Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met CCN. Eventuele berichten vanuit CCN (zoals mededelingen, uitnodigingen voor landelijke bijeenkomsten en activiteiten) worden door de secretaris van CCZ doorgestuurd. CCZ deelt geen persoonsgegevens met CCN, andere CCN afdelingen of derden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

CCZ verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal CCZ de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij CCZ op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is CCZ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens CCZ van mij verwerkt?

Ja. Neem hiervoor contact op met de secretaris van CCZ (secretarisccz4@gmail.com).

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door CCZ kun je terecht bij de voorzitter van CCZ (jaapvanleverink@upcmail.nl).

Wijzigingen privacy beleid

CCZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement, in welk geval de leden hierover via de e-mail en via de website worden geïnformeerd. Je kunt dit Privacy Statement raadplegen via de website (https://www.cczaanstad.nl/)

.