Huishoudelijk reglement

Reglement en Voorwaarden

Cuisine Culinaire Zaanstad

Vereniging Cuisine Culinaire Zaanstad (CCZ) is een vereniging van kookliefhebbers. De vereniging staat open voor een ieder, die zich wil bekwamen in de kookkunst. De vereniging bestaat uit kookkringen. Een kookkring is een vaste groep van deelnemers onder leiding van een chef. CCZ kent als deelnemers leden, gasten en chefs. Voor deelnemers aan kookavonden gelden regels.

Kookkringen

 • bestaan uit een vaste groep van maximaal 14 deelnemers en minimaal 8 deelnemers
 • staan onder leiding van een vaste chef
 • worden opgericht door het bestuur

Deelnemers

 • zijn leden, gasten en chefs
 • worden ingedeeld naar gang door de chef
 • houden zich aan de aanwijzingen van de chef
 • vergewissen zich van de veiligheidsvoorschriften in de keuken
 • dragen zorg voor een passende hygiëne volgens HACCP normen
 • hebben een taak in de schoonmaak
 • vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van CCZ

Lid

 • wordt ingeschreven op basis van een aanmeldingsformulier
 • heeft stemrecht in de algemene ledenvergadering
 • heeft recht op deelname aan 10 kookavonden per jaar
 • heeft recht op deelname aan overige clubactiviteiten (cursussen, excursies, lezingen, en dergelijke)
 • heeft recht op een opleiding tot chef van Cuisine Culinaire Nederland (op eigen kosten)
 • beschikt over eigen kleding volgens CCZ voorschriften . Sloof en buis dienen in   
 • overleg met het bestuur aangeschaft te worden bij de vaste leverancier. Schoeisel (volgens HACCP normen) dienen leden zelf aan te schaffen
 • beschikken over een eigen messenset
 • betaalt een jaarcontributie en een per kookavond een vaste bijdrage die in twee termijnen gefactureerd wordt
 • meldt zich ten minste één week van tevoren af bij de chef van hun kookkring in geval van verhindering
 • in geval van verhindering bestaat recht op het inhalen van de kookavond bij een andere kring mits daar plaats is
 • In geval van opzegging van lidmaatschap worden de reeds betaalde kookbijdragen van nog niet bijgewoonde kookavonden gerestitueerd. Vindt de opzegging voor 1 juli plaats, dan wordt de helft van de contributie gerestitueerd.
 • heeft recht op een eigen Hanospas (zolang de Hanos daar aan meewerkt)

Introducé

 • wordt uitgenodigd door een lid of kan zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website
 • kan uitsluitend deelnemen indien de chef bepaalt dat er plaats is
 • mag aan maximaal twee kookavonden in één kookkring deelnemen
 • heeft geen recht op overige clubactiviteiten
 • betaalt per kookavond een vaste bijdrage

Chef

 • is lid van de vereniging
 • wordt aangesteld door het bestuur op voordracht van de betreffende kring
 • heeft de algehele leiding van een kookkring (kookavond)
 • deelt de deelnemers in voor werkzaamheden
 • is verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne in de keuken en het restaurant
 • stelt een inkoper voor zijn kring aan
 • regelt de toetreding tot de kookkring van nieuwe leden
 • opent en sluit de keuken en het restaurant (chefs ontvangen hiertoe de sleutel van de zijingang van de keuken)
 • sluit de school na elke kookavond zorgvuldig af
 • informeert de inkopers van de kring die na zijn kookavond kookt over de resterende voorraden
 • vergadert tenminste 2 keer per jaar met het bestuur in het chefsoverleg
 • neemt deel aan de voorkookavonden
 • geeft N.A.W. gegevens en emailadres van een introducé door aan de penningmeester

Keuken en restaurant

 • er wordt in de keuken van  VMBO het Compaen Nieuwendamstraat 7 Zaandam gekookt
 • reeds geplande kookavonden kunnen verschuiven naar een andere datum i.v.m. vakanties en examens op school.
 • de voorzitter van CCZ is het coördinerend aanspreekpunt tussen het Compaen en CCZ

Kooktijden

 • de kookavonden beginnen om 17.30 uur en eindigen uiterlijk om 24.00 uur

Receptuur

 • de receptuur wordt in de maand voor de kookmaand op de site:  www.cczaanstad.nl geplaatst
 • het menu, de receptuur en de wijnkeuze worden bepaald door de menu- en wijncommissies

Logistiek en organisatie

 • de inkoper van een kring  draagt zorg voor een adequaat voorraadbeheer 
 • in principe regelt iedere kookkring zelfstandig de inkoop van benodigde foodartikelen
 • indien mogelijk wordt de inkoop gezamenlijk gedaan door de inkopers van de kookkringenavonden, die in dezelfde week gepland zijn
 • de chef van de kring bepaalt een week voor de kookavond het aantal deelnemers, waarvoor de inkoop wordt gedaan
 • de inkoper vertaalt de standaardreceptuur naar een bestellijst voor het aantal deelnemers, dat door de chef is aangegeven
 • de inkopers werken binnen de financiële randvoorwaarden van de vereniging, te bepalen door het bestuur
 • het maximale kostenniveau van ingrediënten en wijnen wordt elk jaar in overleg met de chefs door het bestuur vastgesteld.
 • de menucommissie bepaalt voor alle kringen de menu’s en de receptuur
 • de wijncommissie bepaalt voor alle kringen de selectie van de wijnen bij ieder menu
 • de menucommissie en de wijncommissie dienen bij de samenstelling van de receptuur en de selectie van wijnen met dit kostenniveau rekening te houden
 • inkopers krijgen per maand een voorschot van de penningmeester van CCZ voor het betalen van de inkoop. De hoogte van dit bedrag wordt elk jaar door het bestuur vastgesteld.
 • inkopers overhandigen aan de penningmeester van CCZ dezelfde maand nota’s en facturen incl. een compleet ingevuld declaratieformulier, waarna de penningmeester het eerder verleende voorschot weer aanvult en verrekent
 • CCZ accepteert alleen bancaire betalingen
 • op de locatie wordt alleen de lang houdbare en niet-gekoelde voorraad aangehouden, alle overige voorraad wordt na afloop van de kookavond door de chef van de kring over de aanwezigen verdeeld of weggegooid
 • iedere inkoper controleert iedere kookavond of de lang houdbare voorraad nog in orde is en voldoende op voorraad; bij tekorten stemt de inkoper af met de andere inkopers


Aan- en afmeldingen

 • deelnemers melden zich altijd af bij de chef van de kring
 • indien de deelnemer niet (tenminste) één week van te voren is afgemeld wordt de deelnemer beschouwd als aangemeld
 • introducés worden opgegeven door leden

Toetreding nieuwe leden

 • iedereen kan lid worden van de vereniging
 • nieuwe leden nemen eerst twee keer deel als introducé om zich een goede indruk te kunnen vormen van de vereniging
 • nieuwe leden worden toegelaten indien de betreffende kring plaats heeft en er geen overwegende bezwaren bij de overige leden van de kring bestaan
 • de chef regelt de toetreding van nieuwe leden
 • indien een bestaand lid overwegende bezwaren uit tegen de toetreding van een nieuw lid, inventariseert de chef de bezwaren en neemt de chef daarover een besluit

vastgesteld in de ALV van 19 maart 2019